TKT GERMANY

STAY COOL FOR OVER 24 HOURS

מיכלים בנפח של 160 עד 1700 ליטר המעניקים בטחון בהובלת חומרים רגישים בקירור ו/או בהקפאה.

פתרון נוח ובטוח מכל הבחינות, ללקוח, לשמירת הטמפרטורה ולאיכות הסביבה.

הובלה בקירור והקפאה יעילה ובטוחה.

הקטנת הוצאות בגין הובלה בקירור.

שמירת טמפרטורת קירור והקפאה, עד 24 שעות.

למיכלים תיעוד על פי תקני HACCP.

למיכלים תקן ATP תקן ארופאי להובלת מזון ותרופות.

הובלה בקירור והקפאה יעילה ובטוחה

הקטנת הוצאות בגין הובלה בקירור